Mostrando todos los resultados (2)

Dret Civil Català IV (1). DRETS REALS. Possessió, propietat i situacions de comunitat.

47,00

L’aparició d’aquesta investigació sobre els drets reals consolida el gran èxit de la col•lecció de dret civil català, que té com a objectiu l’estudi del dret civil vigent a Catalunya d’una forma completa, didàctica i actualitzada, fet que la converteix en la col•lecció de referència del panorama jurídic català, tant des d’un vessant dogmàtic com pràctic.

En aquesta obra es realitza un estudi complet i exhaustiu dels drets reals aplicables a Catalunya, fent una anàlisi especial del Llibre V del Codi civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals. En aquest llibre, un grup escollit de professionals del dret, integrat per professors universitaris, registradors de la propietat, notaris, advocats i magistrats, ha aportat el seu coneixement en l’àmbit dels drets reals. El resultat és una obra que combina la teoria jurídica amb la pràctica habitual en les notaries, registres, despatxos d’advocats i tribunals de justícia i que satisfà les necessitats dels investigadors, dels universitaris que han d’estudiar la matèria i dels professionals que han d’aplicar-la.

En aquest volum s’estudia la possessió, la propietat i les situacions de comunitat i està integrat pels capítols següents: 1.- Els drets reals. 2.- Els béns i el patrimoni. 3.- La possessió. 4.- Títols adquisitius i translatius dels drets reals. La tradició. 5.- La donació. 6.- La usucapió. 7.- L’extinció dels drets reals. 8.- La propietat. 9.- Títols d’adquisició i extinció exclusius del dret de propietat: accessió, ocupació i abandonament. 10.- La propietat temporal. 11.- La propietat intel•lectual. 12.- Situacions de comunitat. La comunitat ordinària indivisa. 13.- La propietat horitzontal. 14.- La comunitat especial per torns. 15.- La mitgeria. 16.- La propietat compartida.

Aquest volum està actualitzat a la Llei 5/2015, del 13 de maig, de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals, a la Llei 19/2015, del 29 de juliol, d’incorporació de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquè del Codi civil de Catalunya i a la Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.

Drets Reals. Drets reals limitats i Registre de la Propietat. Dret Civil Català Vol. IV (2)

50,00

L’aparició d’aquests dos volums consolida el gran èxit de la col•lecció de dret civil català, que té com a objectiu l’estudi del dret civil vigent a Catalunya d’una forma completa, didàctica i actualitzada, fet que la converteix en la col•lecció de referència del panorama jurídic català, tant des d’un vessant dogmàtic com pràctic.

En aquesta obra es realitza un estudi complet i exhaustiu dels drets reals aplicables a Catalunya, fent una anàlisi especial del Llibre V del Codi civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals. En aquest llibre, un grup escollit de professionals del dret, integrat per professors universitaris, registradors de la propietat, notaris, advocats i magistrats, ha aportat el seu coneixement en l’àmbit dels drets reals. El resultat és una obra que combina la teoria jurídica amb la pràctica habitual en les notaries, registres, despatxos d’advocats i tribunals de justícia i que satisfà tant les necessitats dels universitaris que han d’estudiar la matèria, com les necessitats dels professionals que han d’aplicar-la.

L’estructura d’aquest manual està integrada per 29 capítols dividit en dos volums:

En el primer volum s’estudia la possessió, la propietat i les situacions de comunitat i està integrat pels capítols següents: 1. Els drets reals. 2. Els béns i el patrimoni. 3. La possessió. 4. Títols adquisitius i translatius dels drets reals. La tradició. 5. La donació. 6. La usucapió. 7. L’extinció dels drets reals. 8. La propietat. 9. Títols d’adquisició i extinció exclusius del dret de propietat: accessió, ocupació i abandonament. 10. La propietat intel•lectual. 11. Situacions de comunitat. La comunitat ordinària indivisa. 12. La propietat horitzontal. 13. La comunitat especial per torns. 14. La mitgeria.

En el segon volum s’estudia els drets reals limitats i el Registre de la Propietat i està integrat pels capítols següents: 15. El dret d’usdefruit. 16. Els drets d’ús i habitació. 17. Les servituds i els drets d’aprofitament parcial. 18. El dret de superfície. 19. Els drets de cens. 20. El dret de vol. 21. Els drets reals d’adquisició preferent. 22. Els drets reals de garantia. 23. El dret de retenció. 24. El dret de penyora. 25. L’anticresi. 26. La hipoteca. 27. La hipoteca mobiliària i la penyora sense desplaçament. 28. El Registre de la Propietat de béns immobles. 29. El Registre de la Propietat de béns mobles. I hi afegeix una addenda destinada a l’estudi de la fiscalitat en la transmissió dels béns.