Mostrando todos los resultados (2)

Drets Reals. Drets reals limitats i Registre de la Propietat. Dret Civil Català Vol. IV (2)

50,00

L’aparició d’aquests dos volums consolida el gran èxit de la col•lecció de dret civil català, que té com a objectiu l’estudi del dret civil vigent a Catalunya d’una forma completa, didàctica i actualitzada, fet que la converteix en la col•lecció de referència del panorama jurídic català, tant des d’un vessant dogmàtic com pràctic.

En aquesta obra es realitza un estudi complet i exhaustiu dels drets reals aplicables a Catalunya, fent una anàlisi especial del Llibre V del Codi civil de Catalunya, Llei 5/2006, de 10 de maig, relatiu als drets reals. En aquest llibre, un grup escollit de professionals del dret, integrat per professors universitaris, registradors de la propietat, notaris, advocats i magistrats, ha aportat el seu coneixement en l’àmbit dels drets reals. El resultat és una obra que combina la teoria jurídica amb la pràctica habitual en les notaries, registres, despatxos d’advocats i tribunals de justícia i que satisfà tant les necessitats dels universitaris que han d’estudiar la matèria, com les necessitats dels professionals que han d’aplicar-la.

L’estructura d’aquest manual està integrada per 29 capítols dividit en dos volums:

En el primer volum s’estudia la possessió, la propietat i les situacions de comunitat i està integrat pels capítols següents: 1. Els drets reals. 2. Els béns i el patrimoni. 3. La possessió. 4. Títols adquisitius i translatius dels drets reals. La tradició. 5. La donació. 6. La usucapió. 7. L’extinció dels drets reals. 8. La propietat. 9. Títols d’adquisició i extinció exclusius del dret de propietat: accessió, ocupació i abandonament. 10. La propietat intel•lectual. 11. Situacions de comunitat. La comunitat ordinària indivisa. 12. La propietat horitzontal. 13. La comunitat especial per torns. 14. La mitgeria.

En el segon volum s’estudia els drets reals limitats i el Registre de la Propietat i està integrat pels capítols següents: 15. El dret d’usdefruit. 16. Els drets d’ús i habitació. 17. Les servituds i els drets d’aprofitament parcial. 18. El dret de superfície. 19. Els drets de cens. 20. El dret de vol. 21. Els drets reals d’adquisició preferent. 22. Els drets reals de garantia. 23. El dret de retenció. 24. El dret de penyora. 25. L’anticresi. 26. La hipoteca. 27. La hipoteca mobiliària i la penyora sense desplaçament. 28. El Registre de la Propietat de béns immobles. 29. El Registre de la Propietat de béns mobles. I hi afegeix una addenda destinada a l’estudi de la fiscalitat en la transmissió dels béns.

La modificación de la regulación de la propiedad horizontal en Catalunya por Ley 5/2015. Regulación normativa comentada y con jurisprudencia actualizada que la interpreta.

24,00

La Ley 5/2006, de 10 de mayo, que supuso la primera aprobación del Libro Quinto del Código Civil de Catalunya, relativo a los derechos reales, y que regulaba la propiedad horizontal en Catalunya, entró en vigor el 1 de julio de 2006. A los pocos años de funcionamiento, se comprobó que la norma quedaba incompleta, que no regulaba todos los aspectos de la propiedad horizontal, y que en otros se demostraba incoherente. Por ello se iniciaron por el “Observatori de Dret Privat de Catalunya” unos trabajos para modificar la norma que se han demorado hasta mayo de 2015; y es ahora, en fecha 13 de mayo, que el Parlament de Catalunya ha aprobado la “Llei 5/2015, de 13 de maig, de modificació del llibre V del Codi civil de Catalunya, relatiu als Drets Reals.”

La Ley 5/2015, redacta nuevamente todos los artículos, siguiendo la numeración y título de los artículos comprendidos en la Ley 5/2006, el 553 y los 382 ordinales correlativos que lo acompañan; a excepción del artº 553-47 que no sigue el contenido del anterior. No se sigue, pues, la práctica de otros legisladores de modificar partes de artículos de la anterior regulación, o de eliminar tan sólo párrafos del articulado de la norma modificada.

Esta obra, explica la regulación y jurisprudencia derivada de la norma del 2006 y las muchas novedades que supone la del 2015.

JOAQUIM MARTI MARTI

(Tarragona 1966)

Abogado ejerciente.

Autor de varios libros especializados en propiedad horizontal y arrendamientos urbanos.

Autor de numerosas publicaciones en revistas especializadas en el sector del derecho.

Profesor en cursos de especialización en propiedad horizontal y arrendamientos urbanos.